ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

Artikel 1: Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen een vestiging van FlexiFitness (hierna te noemen “FlexiFitness”) en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van FlexiFitness (hierna te noemen “de deelnemer”).

2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

 

Artikel 2: Aanmelding en toegangscontrole

1. Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en ondertekend in te leveren aan de balie van de vestiging. Het abonnement vangt aan, nadat FlexiFitness het inschrijfformulier heeft ontvangen op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven.

2. Indien een deelnemer jonger is dan 18 jaar is een handtekening van ouder/verzorger van betreffende minderjarige verplicht.

3. Als het maximumaantal deelnemers is bereikt, wordt de aspirant-deelnemer op de wachtlijst geplaatst. De aspirant-deelnemer krijgt bericht van FlexiFitness zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.

4. Toegangscontrole vindt plaats d.m.v. biometrie (vingerscan). Voor de eerste training bij FlexiFitness dient de deelnemer een vingerscan te laten maken aan de balie van de vestiging. Uitsluitend met deze vingerscan krijgt een deelnemer toegang tot FlexiFitness.

5. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar krijgen uitsluitend toegang tot FlexiFitness onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 16 jaar of ouder.

6. Als klant van FlexiFitness kan een deelnemer toegang krijgen tot andere vestigingen van FlexiFitness in Nederland.

7. Als een oud deelnemer opnieuw een fitnessabonnement wil afsluiten bij FlexiFitness is deze geen startkosten meer verschuldigd.

 

Artikel 3: Abonnement, termijn en betalingsvoorwaarden

1. Een abonnement bij FlexiFitness kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van één jaar. Na de eerste abonnements-periode wordt het abonnement stilzwijgend verlengd en is deze per maand opzegbaar.

2. Een abonnement bestaat altijd uit een onbeperkt fitnessabonnement, eventueel aangevuld met aanvullende abonnementen, bijvoorbeeld groepslessen.

3. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vooraf voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane abonnement.

4. Bij een niet tijdig ontvangst van de verschuldigde abonnementsgelden, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt een eerste herinnering verstuurd. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen na de eerste incassopoging zijn voldaan, wordt een tweede incassopoging gedaan. Vanaf de tweede incassopoging is de deelnemer € 5,= bankkosten per abonnementssoort verschuldigd. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle hiermee gepaard gaande extra kosten komen - naast de wettelijk vastgestelde buitenrechtelijke kosten – geheel voor rekening van de deelnemer. U bent dan rente en incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,-.

5. Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 8 weken na afschrijving.

6. De toegang van FlexiFitness wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. De deelnemer kan dan de toegang tot FlexiFitness worden geweigerd. FlexiFitness is gerechtigd bij een betalingsachterstand het abonnement en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

7. FlexiFitness behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 2 maanden voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 6, lid 1.

 

Artikel 4: Trainingstijden

1. FlexiFitness behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, - programma’s e.d. te wijzigen.

2. Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of -activiteiten, die aangeboden worden door FlexiFitness, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

3. Op officiële en erkende feestdagen is FlexiFitness gerechtigd gesloten te zijn.

 

Artikel 5: Wijziging van het abonnement

1. Het abonnement kan op elk moment worden uitgebreid met een aanvullend abonnement, bijvoorbeeld groepslessen, zonnebank of trainingsbegeleiding.

2. Bij een uitbreiding van het abonnement gaat de deelnemer opnieuw een jaarcontract aan voor het totale abonnement, te rekenen vanaf het moment van ingaan van het extra abonnement.

3. Een aanvullend abonnement kan alleen beëindigt worden door schriftelijk op te zeggen aan de balie van de FlexiFitness-vestiging. Hiervoor is een opzegformulier beschikbaar. De deelnemer ontvangt direct een kopie van de opzegging.

4. Een aanvullend abonnement kan per maand worden beëindigd per de datum waarop het abonnement afloopt, met inachtneming van art. 5. lid 2 van dit artikel.

5. De opzegtermijn bedraagt een maand voor de datum waarop het aanvullend abonnement afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1 en art. 5, lid 2.

 

Artikel 6: Beëindiging van het abonnement

1. De deelnemer kan zijn abonnement alleen beëindigen door op te zeggen via de tablet aan de balie van de FlexiFitness-vestiging.

2. Een abonnement kan worden beëindigd per de datum waarop het overeengekomen abonnement afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1 en art. 5, lid 2, mits alle verschuldigde termijnen voldaan zijn.

3. De opzegtermijn na een eerste abonnementsperiode bedraagt een maand.

4. FlexiFitness behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsdirectie een abonnement eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende jaar vervalt.

 

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

1. FlexiFitness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

2. Gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij FlexiFitness, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

3. FlexiFitness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.

4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

5. Tevens zal de deelnemer FlexiFitness vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

 

Artikel 8: Huisregels

1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de FlexiFitness -vestiging en hiernaar te handelen.

2. De algemene voorwaarden en de huisregels van de FlexiFitness -vestiging staan op de website van FlexiFitness en zijn bij de balie van de FlexiFitness - vestiging op te vragen.

 

Artikel 9: Persoonsgegevens

1. FlexiFitness verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. FlexiFitness kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij FlexiFitness door middel van een schriftelijke kennisgeving.

2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van FlexiFitness zijn opgenomen. FlexiFitness en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.

3. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

 

Artikel 10: Rechtstoepassing

1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met FlexiFitness aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en FlexiFitness, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar de FlexiFitness-vestiging is gevestigd.

3. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van FlexiFitness te accepteren.

 

FlexiFitness, november 2013