ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen een vestiging van FlexiFitness (hierna te noemen “FlexiFitness”) en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van FlexiFitness (hierna te noemen “de deelnemer”).
 2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 2: Aanmelding en toegangscontrole

 1. Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het invullen en ondertekenen van een digitaal inschrijfformulier aan de balie van de vestiging of via de website van FlexiFitness. Het abonnement vangt aan op de datum zoals op de inschrijving staat aangegeven.
 2. Indien een deelnemer jonger is dan 18 jaar is een handtekening van ouder/verzorger van betreffende minderjarige verplicht.
 3. Toegangscontrole vindt plaats d.m.v. een FlexiFitness-ledenpas. Deze ledenpas ontvangt de deelnemer na het afronden van de inschrijving. Uitsluitend met deze ledenpas krijgt een deelnemer toegang tot FlexiFitness.
 4. De eerste FlexiFitness-ledenpas wordt beschikbaar gesteld door FlexiFitness.
 5. Bij verlies van de FlexiFitness-ledenpas is de deelnemer verplicht een nieuwe ledenpas aan te schaffen tegen een bedrag van € 5,-. Bij beëindiging van het abonnement dient de ledenpas na de laatste sportdag ingeleverd te worden aan de balie van de vestiging.
 6. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar krijgen uitsluitend toegang tot FlexiFitness onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 16 jaar of ouder.

Artikel 3: Abonnement, termijn en betalingsvoorwaarden

 1. Een abonnement bij FlexiFitness kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van 3, 12 of 24 maanden. Na de eerste abonnements-periode wordt het abonnement stilzwijgend verlengd en is deze per maand opzegbaar.
 2. Een abonnement bestaat altijd uit 1 keer per week fitness, onbeperkt fitnessabonnement of een onbeperkt fitness- + groepslessenabonnement.
 3. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vooraf voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane abonnement. 
 4. Bij een niet tijdig ontvangst van de verschuldigde abonnementsgelden, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt een eerste herinnering verstuurd. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen na de eerste incassopoging zijn voldaan, wordt een tweede incassopoging gedaan. Vanaf de tweede incassopoging is de deelnemer € 5,= bankkosten per abonnementssoort verschuldigd. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle hiermee gepaard gaande extra kosten komen - naast de wettelijk vastgestelde buitenrechtelijke kosten – geheel voor rekening van de deelnemer. De deelnemer is dan rente en incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,-.
 5. Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 8 weken na afschrijving.
 6. De toegang van FlexiFitness wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. De deelnemer kan dan de toegang tot FlexiFitness worden geweigerd. FlexiFitness is gerechtigd bij een betalingsachterstand het abonnement en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 7. FlexiFitness behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. De deelnemers worden hiervan vooraf in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 6, lid 1.

Artikel 4: Garantieregeling

 1. De garantieregeling is alleen van toepassing op het abonnement met een duur van 24 maanden.
 2. De garantieregeling geeft een deelnemer het recht het aangegane abonnement binnen 25 dagen na de datum zoals op de inschrijving staat aangegeven te beëindigd, mits alle verschuldigde bedragen voldaan zijn.
 3. Als de deelnemer gebruik maakt van de garantieregeling vindt er geen restitutie van reeds betaalde startgelden en contributie plaats.

Artikel 5: Trainingstijden

 1. FlexiFitness behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
 2. Als de deelnemer geen gebruik maakt van haar abonnement of deelneemt aan cursusonderdelen en/of -activiteiten, die aangeboden worden door FlexiFitness, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 3. Op officiële en erkende feestdagen is FlexiFitness gerechtigd gesloten te zijn.

Artikel 6: Wijziging van het abonnement

 1. Het abonnement kan op elk moment worden uitgebreid.­
 2. Bij een uitbreiding van het abonnement gaat de deelnemer opnieuw een overeenkomst aan voor het totale van het abonnement, te rekenen vanaf het moment van ingaan van het nieuwe abonnement. 

Artikel 7: Beëindiging van het abonnement

 1. Een abonnement ingeschreven aan de balie van de vestiging kan alleen beëindigd worden door het invullen en ondertekenen van het digitaal opzegformulier aan de balie van de vestiging. De deelnemer ontvangt direct per mail een kopie van de opzegging.
 2. Een abonnement ingeschreven via de website van FlexiFitness mag ook per mail beëindigd worden. De deelnemer ontvangt na verwerking van opzegging per mail een kopie van de opzegging.
 3. Een abonnement kan worden beëindigd per de datum waarop het overeengekomen abonnement afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1 en art. 6, lid 2, mits alle verschuldigde termijnen voldaan zijn.
 4. De opzegtermijn na een eerste abonnementsperiode bedraagt een maand. 
 5. FlexiFitness behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsdirectie een abonnement eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende jaar vervalt.

Artikel 8: Fair pay regeling

 1. Conform de ‘wet van Dam’ kan de deelnemers met een abonnement met de duur van 24 maanden na 12 maanden opzeggen.­
 2. De deelnemers is op dat moment verplicht het genoten voordeel van de resterende maanden t.o.v. het abonnement met de duur van 12 maanden bij te betalen.
 3. Het abonnement kan worden beëindigd per de datum waarop het overeengekomen abonnement afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1 en art. 6, lid 2, mits alle verschuldigde termijnen voldaan zijn.

Artikel 9: Risico en aansprakelijkheid

 1. FlexiFitness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
 2. Gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij FlexiFitness, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 3. FlexiFitness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.
 4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 5. Tevens zal de deelnemer FlexiFitness vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 10: Huisregels

 1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de FlexiFitness vestiging en hiernaar te handelen.
 2. De algemene voorwaarden en de huisregels van de FlexiFitness vestiging staan op de website van FlexiFitness en zijn bij de balie van de FlexiFitness vestiging op te vragen.

Artikel 11: Privacy beleid

 1. FlexiFitness vindt de privacy van haar deelnemers heel belangrijk. FlexiFitness heeft hiervoor een privacy beleid opgesteld welke is gepubliceerd op de website: www.flexifitness.nl.

Artikel 12: Rechtstoepassing

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met FlexiFitness aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing 
 2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en FlexiFitness, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar de FlexiFitness-vestiging is gevestigd.
 3. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van FlexiFitness te accepteren.


FlexiFitness, december 2019